Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

ZÁKON O VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Rada/Tkáčiková/Kunz
Objednací číslo WK6054
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-705-6
Datum vydání březen 2012
Počet stran 202
Cena  363,- Kč
Anotace

Komentář zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů směřuje na výklad podmínek provozování vinohradnictví a vinařství v České republice, a to včetně zapracování výkladu posledně přijaté novely v podobě zákona č. 256/2011 Sb., která zapracovává do předpisu poslední reformu společného trhu s vínem v Evropské unii.
Výklad je rozdělen do čtyř základních bloků. První část je věnována předmětu právní úpravy, vymezení vztahu k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vymezení základních pojmů. Druhá část se koncentruje na vinohradnictví včetně problematiky stanovených pěstitelských oblastí, hektarového výnosu a správy produkčního potenciálu. Třetí část komentuje vinařství se zaměřením na obecné povinnosti výrobců, povolené enologické postupy a označování produktu včetně požadavků na ně kladených. Čtvrtá část se zaměřuje na zatřídění produktu, dozor a odpovědnost včetně sankcí, Registr a Vinařský fond.
Komentář sleduje nejenom právní úpravu české normy včetně prováděcích předpisů, ale především evropskou legislativu, na kterou zákon o vinohradnictví a vinařství ve velkém rozsahu odkazuje. Došlo tak k zapracování veškerých klíčových nařízení Evropské unie, počínaje nařízením Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), přes klíčová nařízení týkající se označování produktů a povolených enologických postupů [nařízení Komise (ES) č. 606/2009 a č. 607/2009] až po posledně přijatá nařízení Komise, jako např. nařízení Komise (EU) č. 53/2011 ze dne 21. ledna 2011 či nařízení Komise (ES) č. 670/2011 ze dne 12. července 2011, týkající se nových pravidel pro CHZO, CHOP a tradičních výrazů.Jednotlivá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství jsou tudíž komentována s důrazem na existenci přímo aplikovatelných nařízení Evropské unie, a to včetně zakomponování jejich obsahu do výkladu.
Účelem komentáře je proto nejenom seznámení zájemců s právní úpravou vinohradnictví a vinařství v České republice, ale i poskytnutí pomocníka odborné právnické veřejnosti, jakož i samotným vinohradníkům a vinařům, kteří musejí s těmito předpisy denně pracovat.
Komentář tak není strohým shrnutím zákonného znění, ale výkladem provázanosti českých a unijních předpisů, které byly v posledních třech letech několikrát rozsáhle měněny, čímž zrovna nepřispívaly k výkladové vyjasněnosti.

« zpět