Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Poláček
Objednací číslo 15724
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7552-133-0
Datum vydání duben 2016
Počet stran .
Cena  700,- Kč
Anotace
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) tvoří první část připravované trilogie, na kterou bude navazovat část druhá s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo) a část třetí nazývající se Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo).

Mezinárodní dopravní právo můžeme subsumovat pod právo mezinárodního obchodu, které lze vymezit jako účelově uspořádaný soubor právních norem různého původu a z různých právních odvětví , které spojuje jejich společný účel upravovat právní vztahy vznikající při uskutečňování mezinárodního obchodu a mezinárodního hospodářského styku vůbec. Právní normy uplatňující se při úpravě mezinárodního obchodu jsou tedy normami různé povahy (veřejnoprávní a soukromoprávní) a různého původu (vnitrostátní, evropské i mezinárodní).

Vzhledem ke značné šíři materie se kniha zaměřuje pouze na problematiku stěžejních témat z oblastí dopravního práva, a to zejména na odpovědnost, úpravu právního režimu dopravní cesty, ochranu před protiprávními činy a na státní správu v daném typu dopravy. Jednotlivá témata jsou zpracována v kontextu evropského práva (práva Evropské unie), které je v mnoha ohledech významným mezistupněm mezi vnitrostátní a mezinárodní úpravou.

Přestože je historie říční dopravy stará již více než 3 tisíce let a letecká doprava funguje nesrovnatelně kratší dobu (necelých sto let), je říční plavba regulována převážně pouze regionálně, a to většinou na základě jednotných podmínek v rámci určitého říčního systému. Naproti tomu letecká doprava je regulována velkým množstvím předpisů vnitrostátní, evropské i mezinárodní závaznosti.

Publikace by měla posloužit všem zájemcům o dopravní problematiku, tedy jak laikům, studentům právnických, dopravních a ekonomických fakult, tak odborníkům z praxe. Vyplňuje proto určitou mezeru v oblasti odborných publikací z tohoto právního odvětví.

« zpět